Organizačný poriadok súťaže NAG

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 0 súťažiach z 1. júna 2017.

Článok 1

Poslanie súťaže

Žiaci slovenských stredných škôl a študenti slovenských vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do súťaže zameranej na overenie ich vedomostí z oblasti počítačových sietí — Networking Academy Games (ďalej len NAG). Jej cieľom je umožniť predovšetkým žiakom a študentom, ktorí sú v Slovenskej republike v súčasnosti zapojení do štúdia v rámci programu Sieťových akadémií Cisco, ale aj iným, aby prezentovali svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí.

Článok 2

Organizácia súťaže

Súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Akademickým podporným centrom (ASC) sieťového akademického programu pri TUKE a inštruktorskými vzdelávacími centrami (ITC) pri FIIT STU v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný žiak strednej školy alebo študent vysokej školy zapojenej do sieťového akademického programu Cisco (ďalej Sieťový akademický program), ale účasť na súťaži je umožnená aj žiakom a študentom nezapojeným do programu. Študenti, ktorí pôsobia už počas štúdia aj ako inštruktori sa nemôžu zúčastniť súťaže.

O účasť v súťaži sa môže žiak, respektíve študent uchádzať len prostredníctvom svojej školy — strednej, alebo vysokej (postupom zo školského kola), v ktorej je riadne zapísaným žiakom, respektíve študentom denného štúdia. Na pozvanie organizátora sa súťaže môžu zúčastniť aj žiaci a študenti iných typov škôl a organizácií zo Slovenska a zahraničia.

Článok 3

Vyhlásenie súťaže

Súťaž vyhlasuje každý rok organizátor súťaže aspoň 6 mesiacov pred termínom konania celoštátneho kola. Zúčastnené školy prihlasujú do súťaže trojčlenne družstva a jednotlivcov, ktorí súťažiť v školských kolách a následne v celoštátnom kole. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nízkeho záujmu neorganizovať celoštátne kolo, alebo ho organizovať v podmienkach zodpovedajúcich obmedzenej forme.

Článok 4

Riadenie súťaže, činnosť celoštátnej odbornej komisie

Organizačné zabezpečenie priebehu súťaže (propagácia podujatia, registrácia prihlášok, koordinácia termínov, zabezpečenie priestorov a pod.) je v kompetencii organizátora a odborne riadi súťaž celoštátna odborná komisia. Celoštátna odborná komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. Členov celoštátnej odbornej komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe návrhu organizátora súťaže.

Odbornú hodnotiacu komisiu pre školské kolá a pre celoštátne kolo menuje organizátor v spolupráci s partnermi na návrh celoštátnej odbornej komisie. Odborná hodnotiaca komisia sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže.

Článok 5

Spoluorganizátori súťaže

Spoluorganizátorom súťaže je spoločnosť Cisco Systems Slovakia a tzv. I TC centrá pri STU v Bratislave a Žilinskej univerzite, ako aj partneri programu. V prípade, že o spoluprácu pri organizovaní súťaže prejaví záujem aj iná nekomerčná/komerčná organizácia, organizátor jej to môže, ale nemusí povoliť.

Článok 6

Charakteristika súťaže Súťažné kategórie

Kategória ”HS3” — súťaž družstiev žiakov stredných škôl: Vysielajúca stredná škola si v rámci školského kola vyberie max. dva trojčlenné tímy, ktoré budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od žiakov sa očakávajú vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA.

Kategória „UNI” — súťaž jednotlivcov — vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca škola si v rámci školského kola vyberie max. dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu v celoštátnom kole. Od žiakov, respektíve študentov sa očakávajú vedomostí na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA.

Žiaci a študenti zapojení do súťaže jednotlivcov môžu súťažiť aj v kategórií HS3 — ako členovia družstiev.

V rámci celoštátneho kola súťažiaci riešia on-line vedomostný test (časový limit max. 30 minút) a praktickú úlohu (časový limit max. 90 minút). Nad transparentnosťou a hodnotením dohliada odborná hodnotiaca komisia.

Článok 7

Delegovanie súťažiacich

Účastníkov všetkých kategórií vyberie škola v rámci školského kola a zaregistruje ich pre účasť v stanovenom termíne, zverejnenom organizátorom celoštátneho kola súťaže.

Od školy zapojenej do programu sa očakáva nominovanie študentov do kategórií HS3, UNI:

o HS3 – max. 2 trojčlenné družstvá stredoškolákov o UNI – max. 2 jednotlivci (stredoškoláci alebo vysokoškoláci)

Článok 8

Organizácia a priebeh súťaže

Organizátormi súťaže sú Technická univerzita v Košiciach, Katedra počítačov a informatiky, Letná 9, 042 00 Košice, v spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems Slovakia, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, FIIT, Ilkovičova 5, Žilinskou univerzitou, FRI, Katedra informačných sietí, Univerzitná 1, Žilina a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, PF, Šrobárova 2.

Kontakt: doc. Ing. Frantisek Jakab, PhD. Tel.: 0905715816 e-mail: frantisek.jakab@tuke.sk.

Celoštátna odborná komisia riadi a organizačne zabezpečuje prípravu všetkých materiálov a súťažných úloh. Hodnotenie a nominácia študentov v rámci školského kola je internou záležitosťou každej školy. V prípade väčšieho počtu prihlásených študentov je možné zriadiť viacero odborných porôt. Celoštátna odborná komisia menuje členov odbornej hodnotiacej komisie v jednotlivých kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia pracuje v zložení minimálne 3 inštruktorov a odborníkov z praxe (z nich jeden je predseda komisie). Na príprave úloh pre celoštátne kolo ako aj na hodnotení súťažiacich sa podieľajú aj nezávislí odborní špecialisti partnerských spoločností. V kategórií UNI sú zvlášť hodnotení žiaci stredných a zvlast studenti vysokých škôl.

Článok 9

Povinnosti predsedu odbornej poroty

Predseda celoštátnej odbornej komisie zvolá prvé zasadnutie komisie po zozbieraní nominácií z jednotlivých akadémií a oboznámi členov odborných hodnotiacich komisií s ďalším postupom pri organizácii súťaže. Predseda celoštátnej odbornej komisie zodpovedá za priebeh súťaže a za priebeh vyhodnotenia súťažných prác. Svojim podpisom potvrdí konečné umiestnenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách súťaže.

Článok 10

Priebeh súťaže a hodnotenie kolektívov a jednotlivcov

Celoštátne kolo súťaže sa začína slávnostným príhovorom predsedu celoštátnej odbornej komisie súťaže a následným organizačným usmernením k priebehu súťažného dňa a hodnoteniu úloh v jednotlivých kategóriách. Spôsob prezentácie výsledkov riešenia úlohy a jej hodnotenie je dané charakterom úlohy a bude vopred oznámené súťažiacim.

Súťažiaci

Rieši zadanie praktickej úlohy, na riešenie ktorého má k dispozícii max. 90 minút v priestoroch špecializovane vybaveného laboratória

Rieši on-line vedomostný text pre overenie teoretických vedomosti, otázky sú generované náhodne, cieľom je zodpovedať správne na čo najväčší počet otázok v stanovenom čase (max. 30 minút);  Rieši súťažné úlohy v stanovenom poradí a v stanovenom čase (v závislosti od typu úlohy);

Zaznamenáva riešenia len na listy papiera označené organizátorom príslušného kola;

Nepoužíva pri riešení žiadne doplňujúce zdroje informácií (publikácie, internet a pod.).

Odborná hodnotiaca komisia  zaznamenáva každému súťažiacemu čas potrebný na riešenie úloh ihneď po prijatí riešenia od súťažiaceho; o vyhodnotí každé súťažné riešenie nasledovne:

každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený počtom bodov daný zadaním podľa náročnosti úlohy;  pri on-line vedomostnom texte študent s najväčším počtom správne zodpovedaných otázok sa stáva víťazom a poradie ďalších študentov je odvodené od tohto najvyššieho dosiahnutého výsledku.

súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh: 70 % za praktickú úlohu, 30 % za on-line vedomostný test;  pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a kratší čas vynaložený na riešenie úloh.

Organizátori sa zaväzujú vytvoriť podmienky pre nezávislé hodnotenie a fair-play priebeh súťaže. Po odovzdaní všetkých zadaní, odborná porota na neverejnom zasadaní určí ich poradie na základe dosiahnutého počtu bodov. Výsledky oznámi Celoštátnej odbornej komisii a po ich spracovaní súťažiacim v jednotlivých kategóriách a to do 5 pracovných dní odo dňa konania súťaže.

Článok 11

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži

Za bezpečnosť žiakov v čase konania postupového — školského kola zodpovedá príslušná škola, na ktorej postupové kolo prebieha. Za bezpečnosť žiakov a študentov počas ich dopravy na celoštátne kolo súťaže zodpovedá sprevádzajúca osoba, spravidla učiteľ žiaka, respektíve študenta. Za bezpečnú prevádzku odborných učební v mieste organizátora v čase konania celoštátneho finálového kola zodpovedá organizátor. Počas prítomnosti žiakov a študentov v odborných učebniach v čase konania celoštátneho kola zabezpečí organizátor odborný dozor. Odborné učebne musia vyhovovať všetkým bezpečnostným predpisom. Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný súhlas ich zákonného zástupcu.

Článok 12

Spôsob schvaľovania a čerpanie rozpočtu súťaže

Postupové — školské kolo súťaže je zabezpečované z rozpočtov škôl účastníkov súťaže. Prostriedky na finančné zabezpečenie hodnotenia súťaže a finančné zabezpečenie celoštátneho kola súťaže sú získavané z prostriedkov organizátorov a spoluorganizátorov az príspevkov partnerských — sponzorských organizácií.

Článok 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Networking Academy Games, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41557:67-IOEO.

Článok 14

Schválenie a účinnosť

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 2. októbra 2017 pod číslom 2017/971:68-IOEO s účinnosťou od 1. januára 2018.

Vypracoval: Doc. Ing. František Jakab, PhD.