Dňa 26.2.2020 sa konalo v priestoroch spoločnosti Cisco Systems Slovakia v Bratislava pracovné stretnutie viac ako 50 zástupcov stredných škôl a univerzít zapojených do programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike s manažmentom spoločnosti Cisco Systems a samotného programu – predstaviteľmi Podporného centra programu (ASC) pri Technickej univerzite v Košiciach.

Stretnutie bolo venované v úvode krátkej rekapitulácií 20 ročnej úspešnej histórie programu na slovenských stredných a vysokých školách, v rámci ktorého do programu bolo zapojených viac ako 50 000 študentov a aktuálne je zapojených takmer 90 akadémií tak zo Slovenska ako aj akadémií z viacerých krajín. Podstatná časť zaujímavého programu stretnutia bola venovaná strategickým smerom rozvoja programu v kontexte dynamických zmien na trhu práce, zmenám v programe – novému obsahu ale aj rozvojovým aktivitám programu a plánu práce na rok 2020.

Hosťom stretnutia bol aj zástupca Digitálnej koalície/RUZ/ITAS – Andrej Bederka, ktorý v rámci svojho vystúpenia sa venoval problematike dopadom Priemyslu 4.0 a digitálnej transformácií na Slovensku,  problematike podpory kvalitného vzdelávania v oblasti IKT zo strany zamestnávateľov, podpore zvyšovania kvality a počtov študentov informatických odborov na  stredných a vysokých školách, novým študijným odborom v skupine odborov 25 IKT OVP, reštartu Technického lýcea i v bilingválnej forme – elitnému stredoškolskému vzdelávaniu a  podpora IT tried na gymnáziách, ale aj príprave Národného projektu „Transformácia vzdelávania a skolí pre digitálnu dobu“ 2020-2023.

Súčasťou programu stretnutia bola aj diskusia zameraná na problematiku manažmentu akadémii z pohľadu vedenia škôl, na modelovú implementáciu programu Sieťových akadémií do študijných programov škôl na báze zdieľania dobrých skúsenosti a využitia výstupov projektu IT Akadémia.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým zástupcom škôl, že sa stretnutia zúčastnili a veríme, že tak diskusia, ako aj samotné stretnutie prispeje k vytvoreniu novej strategickej a vo vzdelávacom priestore jedinečnej a konkurencieschopnej platformy pre spoluprácu škôl zapojených do programu Sieťových akadémií s globálnymi lídrami IT sektora v nasledujúcich rokoch.

Sieťový akademický program Cisco, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. V roku 2001 Ministerstvo školstva SR po prvý krát podpísalo so spoločnosťou Cisco Systems Memorandum o spolupráci (MoU) a vytvorilo medzinárodne uznávaný model strategického partnerstva verejnej a privátnych inštitúcií. V rámci tohto partnerstva bola v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva vybudovaná dobre fungujúcu sieť špičkových vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku. Úspešne bolo zrealizované prepojenie stredných a vysokých škôl pri príprave odborníkov v oblasti IT na báze medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov.

Táto viac ako 20 rokov trvajúca úspešná spolupráca bola v roku 2019 už po tretíkrát potvrdená formou obnovenia MoU medzi MŠVVŠ a Cisco Systems, čo otvára nové príležitosti pre ďalší rozvoj vzdelávacieho systému.

 

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2020 spoločnosť Alef Distribution.

Prezentácie z podujatia:

NetAcad_SK_Update_Feb2020 (PDF, 2.3MB)
NetAcad_SK_Uvod_stretnutia_Feb2020 (PDF, 1.3MB)
Rozvojove_aktivity_programu_NetAcad_2020 (PDF, 1.4MB)

ZDIEĽAŤ