Organizačný štatút súťaže

Networking Academy Games 2022 (NAG)

Tento organizačný štatút je vydávaný pre organizáciu súťaže NAG 2022 v školskom roku 2021/2022, ktorá je organizovaná v čase kedy je vysoké riziko nákazy koronavírusom COVID-19 a je zaregistrovaná na Sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41557:67-10-E0 s platnosťou od 1. januára 2017.

Článok 1
Poslanie súťaže

Študenti slovenských stredných a vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do súťaže zameranej na overenie ich vedomostí z oblasti počítačových sietí – Networking Academy Games (ďalej len NAG). Jej cieľom je umožniť predovšetkým študentom, ktorí sú v Slovenskej republike v súčasnosti zapojení do štúdia v rámci programu Sieťových akadémií Cisco, ale aj iným, aby prezentovali svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí.

Článok 2
Organizácia súťaže

Súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Akademickým podporným centrom (ASC) programu Sieťových akadémií Cisco pri Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach,  inštruktorskými vzdelávacími centrami (ITC) pri Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzite v Žiline. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný študent strednej alebo vysokej školy zapojenej do programu Sieťových akadémií Cisco, ale účasť na súťaži je umožnená aj študentom nezapojeným do programu. Študenti, ktorí pôsobia už počas štúdia aj ako inštruktori sa zúčastniť súťaže nemôžu.

O účasť v súťaži sa môže študent uchádzať len prostredníctvom svojej školy – strednej, alebo vysokej (škola nominuje študentov do súťaže), v ktorej je riadne zapísaným študentom denného štúdia. Na pozvanie organizátora sa súťaže môžu zúčastniť aj študenti iných typov škôl a organizácií zo Slovenska a zahraničia.

Článok 3
Vyhlásenie súťaže

Súťaž je organizovaná v čase kedy stále pretrváva vysoké riziko nákazy koronavírusom COVID-19 a preto sa uskutoční:

 • dištančným spôsobom (on-line, prostredníctvom internetu) v kategóriách: jednotlivci stredoškolskí študenti (UNI SS) a jednotlivci vysokoškolskí študenti (UNI VS),
 • len ako jedno národné kolo, do ktorého budú môcť školy priamo prihlásiť obmedzený počet študentov.
Článok 4
Organizačný výbor súťaže

Organizačné zabezpečenie priebehu súťaže (propagácia podujatia, registrácia prihlášok, koordinácia termínov, zabezpečenie priestorov a pod.) je v kompetencii Organizačného výboru súťaže. Organizačný výbor je tvorený predsedom, tajomníkom a porotcami (spravidla inštruktormi Sieťového akademického programu). Predsedu a členov poroty ako aj členov Organizačného výboru súťaže menuje organizátor súťaže v spolupráci s partnermi.

 Článok 5
Charakteristika súťaže

V roku 2022 bude súťaž organizovaná len ako národné kolo v kategóriách jednotlivcov:

Kategória „UNI SS“ – súťaž jednotlivcov – študentov stredných škôl: Vysielajúca stredná škola môže do kategórie prihlásiť max. 5 študentov. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA (CCNA 200-125).

Kategória „UNI – VS“ – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov: Vysielajúca vysoká škola môže do kategórie prihlásiť max. 10  študentov. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA (CCNA 200-125).

V rámci národného kola súťažiaci riešia on-line vedomostný test (časový limit max. 30 minút) a taktiež on-line praktickú  úlohu (časový limit max. 60 minút).  Nad transparentnosťou a hodnotením dohliada odborná porota vymenovaná organizátorom súťaže.

 Článok 6
Delegovanie súťažiacich

Účastníkov prihlasuje do súťaže škola – zaregistruje ich zástupca školy pre účasť v stanovenom termíne, zverejnenom organizátorom národného kola súťaže.

 Článok 7
Organizácia a priebeh súťaže

Organizačný výbor riadi a organizačne zabezpečuje prípravu všetkých materiálov a súťažných úloh. Organizačný výbor menuje členov Odbornej poroty v jednotlivých kategóriách. Odborná porota pracuje v zložení minimálne 3 inštruktorov a odborníkov z praxe (z nich jeden je predseda komisie). Na príprave úloh pre národné kolo ako aj na hodnotení súťažiacich sa podieľajú aj nezávislí odborní špecialisti partnerských spoločností.

Organizačný výbor súťaže zabezpečí rozposlanie detailných pokynov k organizácií on-line národného kola súťaže všetkým prihláseným školám a súťažiacim najneskôr 5 pracovných dní, pred dňom konania sa on-line národného kola súťaže.

Článok 8
Povinnosti predsedu odbornej poroty

Predseda odbornej poroty zvolá prvé zasadnutie poroty po zozbieraní nominácií z jednotlivých akadémií a oboznámi členov poroty s ďalším postupom pri organizácii súťaže. Predseda poroty zodpovedá za priebeh súťaže a za priebeh vyhodnotenia súťaže. Svojim podpisom potvrdí konečné umiestnenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách súťaže.

Článok 9
Priebeh súťaže a hodnotenie kolektívov a jednotlivcov

Národné kolo súťaže sa začína v určený deň v stanovenom čase teoretickým on-line testom. Praktický on-line test sa začína 30 minút po začiatku teoretického on-line testu.

Súťažiaci

 • Rieši on-line vedomostný test na overenie teoretických vedomostí, otázky sú generované náhodne, cieľom je zodpovedať správne na čo najväčší počet otázok v stanovenom čase (max. 30 minút).
 • Celkový počet otázok je 50 (teda priemerne 36 sekúnd na otázku). Za otázku je možné získať min. 0 bodov, max. 1 bod. K otázkam on-line vedomostného testu, ktoré už boli zobrazené, sa nie je možné spätne vrátiť.
 • Rieši zadanie on-line praktickej úlohy, na riešenie ktorého má k dispozícii max. 60 minút.
 • Rieši súťažné úlohy v stanovenom poradí a v stanovenom čase (v závislosti od typu úlohy).
 • Nepoužíva pri riešení žiadne doplňujúce zdroje informácií (publikácie, internet a pod.).

Porota

 • Vyhodnocuje každému súťažiacemu čas za ktorý riešil praktickú úlohu a to ihneď po potvrdení odoslania riešenia od súťažiaceho.
 • Vyhodnotí každé súťažné riešenie nasledovne:
 • Každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený počtom bodov, daných zadaním podľa náročnosti úlohy.
 • Pri on-line vedomostnom teste sa študent s najväčším počtom správne zodpovedaných otázok stáva víťazom a poradie ďalších študentov je odvodené od tohto najvyššieho dosiahnutého výsledku.
 • Súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh v pomere 70 % za praktickú úlohu, 30 % za on-line vedomostný test.
 • Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a kratší čas vynaložený na riešenie úloh.

 

Organizátori sa zaväzujú vytvoriť podmienky pre nezávislé hodnotenie a poctivý priebeh súťaže. Po vyhodnotení všetkých úloh súťažiacich, odborná porota na neverejnom zasadaní určí ich poradie na základe dosiahnutého počtu bodov. Výsledky oznámi Organizačnému výboru a to po ich spracovaní v jednotlivých kategóriách do 5 pracovných dní odo dňa konania súťaže.

Článok 10
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži

Za bezpečnosť žiakov – študentov v čase konania súťaže (ak bude bezpečnostná situácia umožňovať ich prítomnosť v škole) zodpovedá príslušná škola, v ktorej sú súťažiaci pripojení na internet. Počas prítomnosti žiakov v odborných učebniach v čase konania národného kola zabezpečí škola odborný dozor. Odborné učebne musia vyhovovať všetkým bezpečnostným predpisom.

Článok 11
Spôsob schvaľovania a čerpanie rozpočtu súťaže

Prostriedky na finančné zabezpečenie hodnotenia súťaže a finančné zabezpečenie národného kola súťaže sú získavané z príspevkov partnerských – sponzorských organizácií.

 Článok 12
Záverečné ustanovenie

Tento organizačný štatút bol vypracovaný len pre organizáciu súťaže NAG 2022 v súvislosti so zavedením mimoriadnych podmienok spojených s rizikom nákazy koronavírusom COVID-19 s platnosťou pre školský rok 2021/2022.

 

doc. Ing. František Jakab, PhD.
predseda organizačného výboru NAG 2022

10.1.2022

Dôležité termíny

Termín súťaže 21.4.2022
Ukončenie registrácie 15.4.2022
Testovacie stretnutie 21.4.2022
Vyhodnotenie súťaže 22.4.2022