NAG2015

Propozície NAG 2015

Cieľom súťaže NAG 2015 je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike a oceniť najlepších z nich (skupiny aj jednotlivcov).

Charakteristika súťaže

1. Súťažné kategórie

Kategória "HS3"– súťaž družstiev stredných škôl: Vysielajúca stredná škola si v rámci školského kola vyberie max. dva trojčlenné tímy, ktoré budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni CCNA.

Kategória "UNI" – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca škola si v rámci školského kola vyberie max. dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v rozsahu CCNA.

Jednotliví študenti sa môžu zapojiť do súťaže aj vo viacerých kategóriách ak spĺňajú stanovené kritériá pre zaradenie do kategórie.

pdf file icon  Propozície v PDF formáte

Výber študentov v rámci školských kôl je internou záležitosťou každej akadémie. Podmienkou je, aby súťažiaci boli študentmi riadneho denného štúdia, pričom nemôžu byť v systéme Sieťových akadémií evidovaní ako aktívni inštruktori.

Od školy zapojenej v programe Sieťových akadémií sa očakáva nominovanie študentov do kategórií nasledovne:

 • HS3    - max. 2 trojčlenné družstvá stredoškolákov
 • UNI    - max. 2 jednotlivci (stredoškoláci alebo vysokoškoláci)

Postupujúci zo školských kôl HS3 a UNI sa stretnú v školskom roku 2015-2016 v národnom kole, kde budú riešiť úlohy vedomostne na úrovni tém z kurzov programu Sieťových akadémií. V kategóriách HS3 a UNI v rámci národného kola budú súťažiaci riešiť on-line vedomostný test (časový limit max. 30 minút) a praktickú úlohu (časový limit max. 60 minút).

Nad transparentnosťou a hodnotením bude dohliadať odborná porota vymenovaná organizátorom súťaže.

II. kolo – národné:

Národné kolo sa bude konať v stanovenom termíne v priestoroch ASC pri Fakulte elektrotechniky a  informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Národného kola sa zúčastnia študenti nominovaní zo školských kôl. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nízkeho záujmu neorganizovať národné kolo. O prípadných zmenách termínov bude organizátor súťažiacich v dostatočnom predstihu informovať. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť propozície a pravidlá súťaže, prípadne súťaž rozšíriť alebo zrušiť.

Termín konania národného kola:         15. 6. 2015

III. kolo – medzinárodné:

Organizácia medzinárodného kola súťaže NAG 2015  sa zúčastnia víťazní riešitelia národného kola vo všetkých kategóriách (AK BUDE ORGANIZOVANE).

Organizačný výbor v SR zabezpečuje prípravu všetkých materiálov a súťažných úloh iba pre národné kolo. Prípadná organizácia medzinárodného kola je plne v kompetencii vedenia programu NetAcad pre región Strednej a Východnej Európy a organizátor národného kola nemôže niesť zodpovednosť za organizáciu a priebeh medzinárodného kola.

I. Nominačné kolo:

UNI, HS3 – školské kola

Školské kolá organizujú školy do stanoveného termínu pre celú SR. Školského kola sa zúčastňuje ktorýkoľvek študent denného štúdia strednej alebo vysokej školy v SR vo svojej (prípadne so súhlasom organizátora aj v inej) kategórii.

Termín:     Do 1.6. 2015 (termín pre on-line registráciu súťažiacich v kategóriách UNI, HS3) do národného kola súťaže na adrese: http://go.cnl.sk/nag2015

Národné kolo súťaže sa bude konať dňa 15.6.2015 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (Letná 9).

 

Pravidlá súťaže

Súťažiaci

 • dostane zadanie praktickej úlohy, na riešenie ktorého má k dispozícii max. 60 minút a otázky teoretického vedomostného on-line testu (max. 30 minút);
 • rieši súťažné úlohy v stanovenom poradí a v stanovenom čase (v závislosti od typu úlohy);
 • zaznamenáva riešenia len na listy papiera označené organizátorom príslušného kola;
 • nepoužíva pri riešení žiadne doplňujúce zdroje informácií (publikácie, internet a pod.).

Porota

 • zaznamenáva každému súťažiacemu čas potrebný na riešenie úloh ihneď po prijatí riešenia od súťažiaceho;
 • vyhodnotí každé súťažné riešenie nasledovne:
  • každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený počtom bodov daný zadaním podľa náročnosti úlohy;
  • súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas;
  • pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a kratší čas vynaložený na riešenie úloh.

Oceňovanie

Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách budú ocenení vecnými cenami od partnerov programu. V kategórií UNI sú zvlášť hodnotení študenti stredných a zvlášť študenti vysokých škôl (riešené úlohy sú však rovnaké).