NAG2015

Organizačný štatút

Študenti slovenských stredných a vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do súťaže zameranej na overenie ich vedomostí z oblasti počítačových sietí – Networking Academy Games 2015. Jej cieľom je umožniť študentom, ktorí sú v Slovenskej republike v súčasnosti zapojení do programu Sieťových akadémií Cisco, aby prezentovali svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí.

čl. 1. Organizácia súťaže

Študentskú súťaž NAG 2015 (ďalej len súťaž) organizuje  podporné centrum pre Cisco akadémie pri KPI FEI TUKE v spolupráci s ITC centrami pri FIIT STU v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný študent strednej alebo vysokej školy zapojenej do sieťového akademického programu Cisco (ďalej Sieťový akademický program). Študenti, ktorí pôsobia už počas štúdia aj ako inštruktori sa nemôžu zúčastniť súťaže.

O účasť v súťaži sa môže študent uchádzať len prostredníctvom akadémie zapojenej do Sieťového akademického programu (postupom zo školského kola), v ktorej je riadne zapísaným študentom denného štúdia. Na pozvanie organizátora sa súťaže môžu zúčastniť aj študenti iných typov škôl a organizácií zo Slovenska a zahraničia. Účasť študentov z akadémií s balíčkom podpory ŠTANDARD alebo PREMIUM podporného centra je bezplatná. Účasť študentov z akadémií s balíčkom podpory MINI je spoplatnená sumou 50 EUR
bez DPH za každého študenta v kategórii UNI alebo skupinu v kategórii HS3. Poplatok za účasť v súťaži znáša vysielajúca inštitúcia (akadémia).

čl. 2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže NAG 2015 je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu v Slovenskej republike.

čl. 3. Vyhlásenie súťaže

Súťaž NAG 2015 vyhlasuje podporné centrum pre Cisco akadémie prostredníctvom svojho zástupcu pre Sieťový akademický program aspoň 1 mesiac pred termínom konania národného kola. Zúčastnené školy prihlasujú do súťaže skupiny a jednotlivcov, ktorí budú súťažiť v školských kolách a následne v národnom kole. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nízkeho záujmu neorganizovať národné kolo, alebo ho organizovať v podmienkach zodpovedajúcich obmedzenej forme.

čl. 4. Organizačný výbor súťaže

Organizačné zabezpečenie priebehu súťaže (propagácia podujatia, registrácia prihlášok, koordinácia termínov, zabezpečenie priestorov a pod.) je v kompetencii Organizačného výboru súťaže. Tá je tvorená predsedom, tajomníkom a porotcami (spravidla inštruktormi Sieťového akademického programu). Predsedu a členov poroty ako aj členov Organizačného výboru súťaže menuje organizátor súťaže.

čl. 5. Spoluorganizátori súťaže

Spoluorganizátorom súťaže je spoločnosť Cisco a ITC centrá pri STU v Bratislave a Žilinskej univerzite, ako aj partneri programu. V prípade, že o spoluprácu pri organizovaní súťaže prejaví záujem aj iná nekomerčná/komerčná organizácia, organizátor jej to môže, ale nemusí povoliť.

čl. 6. Účastníci súťaže

Účastníci súťaže sú rozdelení do dvoch kategórií:

Kategória "HS3"– súťaž družstiev zo stredných škôl: Vysielajúca stredná škola si v rámci školského kola vyberie max. dva trojčlenné tímy, ktoré budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni CCNA.

Kategória "UNI" – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca škola si v rámci školského kola vyberie max. dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v rozsahu CCNA.

Študenti zapojení do súťaže jednotlivcov môžu súťažiť vo viacerých kategóriách súťaže ak spĺňajú stanovené kritériá.

čl. 7. Delegovanie súťažiacich

Účastníkov všetkých kategórií vyberie škola v rámci školského kola a zaregistruje ich pre účasť v stanovenom termíne, zverejnenom organizátorom vyššieho kola súťaže.

Od školy zapojenej do programu sa očakáva nominovanie študentov do dvoch kategórií HS3 a, UNI:

  • HS3                       - max. 2 trojčlenné družstvá stredoškolákov
  • UNI                       - max. 2 jednotlivci (stredoškoláci alebo vysokoškoláci)

čl. 8. Hodnotenie súťažných úloh

Hodnotenie a nominácia študentov v rámci školského kola je internou záležitosťou každej školy (v kategóriach HS3 a UNI). Národné kolo sa riadi Organizačným štatútom a propozíciami súťaže. Za typy úloh a metodiku ich hodnotenia zodpovedá Organizačný výbor. V prípade väčšieho počtu prihlásených študentov je možné zriadiť viacero odborných porôt. Odborná porota v jednotlivých kategóriach pracuje v zložení minimálne 3 inštruktorov a odborníkov z praxe (z nich jeden je predseda komisie). Členov odbornej poroty pre národné kolo súťaže menuje organizátor súťaže. Na príprave úloh pre národné kolo ako aj na hodnotení súťažiacich sa budú podieľať aj nezávislí odborní špecialisti partnerských spoločností. V kategórií UNI sú zvlášť hodnotení študenti stredných a zvlášť študenti vysokých škôl (riešené úlohy sú však rovnaké).

čl. 9. Povinnosti predsedu odbornej poroty

Predseda odbornej poroty zvolá prvé zasadnutie poroty po zozbieraní nominácií z jednotlivých akadémií a oboznámi členov poroty s ďalším postupom pri organizácii súťaže. Predseda poroty zodpovedá za priebeh súťaže a za priebeh vyhodnotenia súťažných prác. Svojim podpisom potvrdí konečné umiestnenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách súťaže.

čl. 10. Priebeh súťaže a hodnotenie kolektívov a jednotlivcov

Národné kolo súťaže sa začína slávnostným príhovorom predsedu poroty súťaže a následným organizačným usmernením k priebehu súťažného dňa a hodnoteniu úloh v jednotlivých kategóriách. Spôsob prezentácie výsledkov riešenia úlohy a ich hodnotenie je dané charakterom úlohy a bude vopred oznámené súťažiacim. Súťažné práce sa hodnotia bodovým systémom, ktorý vypracuje Organizačný výbor v spolupráci s porotou. Organizátori sa zaväzujú vytvoriť podmienky pre nezávislé hodnotenie a fair-play priebeh súťaže.

Po odovzdaní všetkých zadaní, odborná porota na neverejnom zasadaní určí ich poradie na základe dosiahnutého počtu bodov. Výsledky oznámi Organizačnému výboru a po ich spracovaní súťažiacim v jednotlivých kategóriách a to do 5 pracovných dní odo dňa konania súťaže.

pdf file icon  Organizačný štatút v PDF formáte