NAG2014

Propozície

Cieľom súťaže NAG 2014 je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike a oceniť najlepších z nich (skupiny aj jednotlivcov).

Charakteristika súťaže

1. Súťažné kategórie

Kategória "HS3"– súťaž družstiev stredných škôl: Vysielajúca stredná škola si v rámci školského kola vyberie max. dva trojčlenné tímy, ktoré budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni CCNA.

Kategória "UNI" – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca škola si v rámci školského kola vyberie max. dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v rozsahu CCNA.

Kategória "ITE"– súťaž jednotlivcov – stredoškolákov: Súťaž je organizovaná v dvoch kolách s využitím on-line systému v prostredí medzinárodnej súťaže NetRiders. Škola môže nominovať ľubovoľný počet študentov do školského kola. Do národného kola súťaže postúpia študenti na základe zostaveného rebríčka spomedzi všetkých účastníkov súťaže po ukončení školského kola. Od študentov sa očakávajú znalosti a praktické zručnosti v rozsahu úrovne IT Essentials  (CompTIA+).

Kategória “CCNA NetRiders“ – súťaž jednotlivcov: Súťaž je organizovaná v dvoch kolách s využitím on-line systému v prostredí medzinárodnej súťaže NetRiders. Škola môže nominovať ľubovoľný počet študentov. Do národného kola súťaže postúpia študenti na základe zostaveného rebríčka spomedzi všetkých účastníkov súťaže po ukončení školského kola. Od študentov sa očakávajú znalosti a praktické zručnosti v rozsahu úrovne CCNA.

Kategória "Krátke vzdelávacie videá– súťaž krátkych vzdelávacích videí, zameraných na oblasť počítačových sietí (viac informácií viď špeciálny dokument „štatút súťaže“).

Jednotliví študenti sa môžu zapojiť do súťaže aj vo viacerých kategóriách ak spĺňajú stanovené kritériá pre zaradenie do kategórie.

pdf file icon  Propozície v PDF formáte

pdf file icon  Štatút VIDEO v PDF formáte

Výber študentov v rámci školských kôl je internou záležitosťou každej akadémie. Podmienkou je, aby súťažiaci boli študentmi riadneho denného štúdia, pričom nemôžu byť v systéme Sieťových akadémií evidovaní ako aktívni inštruktori.
Od školy zapojenej v programe Sieťových akadémií sa očakáva nominovanie študentov do kategórií nasledovne:

 • HS3    - max. 2 trojčlenné družstvá stredoškolákov
 • UNI    - max. 2 jednotlivci (stredoškoláci alebo vysokoškoláci)
 • ITE    - podľa výsledkov školského kola organizovaného na báze on-line prostredia NetRiders
 • CCNA NetRiders    - podľa výsledkov školského kola organizovaného na báze on-line prostredia NetRiders

Pozn.:     ITE a CCNA NetRiders - do prvého kola kategórie sa môže prihlásiť ľubovoľný počet účastníkov z jednotlivých škôl, ktorí splnia nasledujúce kritéria:
-    študent alebo pass / fail / incomplete do 12 mesiacov od začiatku súťaže a zaregistrovaný účet na academynetriders
-    jedna z podmienok je existujúci / funkční profil v netacad programe

Registrácia:

Kategória „Krátke vzdelávacie videá“ – súťaž krátkych vzdelávacích videí, zameraných na oblasť počítačových sietí (viac informácií viď špeciálny dokument „štatút súťaže“). V prípade záujmu kontaktujte e-mailom david.cymbalak@cnl.sk, následne dostanete inštrukcie k vloženiu videa na portál súťaže.

Akadémii vyplýva nutnosť nominovať svojich zástupcov v nižšie uvedenom termíne.

Postupujúci zo školských kôl HS3, UNI a I. kola súťaže ITE a CCNA NetRiders sa stretnú v školskom roku 2013-2014 v národnom kole, kde budú riešiť úlohy vedomostne na úrovni tém z kurzov programu Sieťových akadémií. V kategóriách HS3 a UNI v rámci národného kola budú súťažiaci riešiť on-line vedomostný test (časový limit max. 30 minút) a praktickú úlohu (časový limit max. 60 minút).

V rámci kategórie ITE a CCNA NetRiders postúpi z prvého kola do národného kola prvých 10 najlepších súťažiacich. Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií v rozsahu ITE.  Súťaž bude v národnom pozostávať z on-line testu v časovom limite max. 60 minút a praktického testu v časovom limite 30 minút.
Nad transparentnosťou a hodnotením bude dohliadať odborná porota vymenovaná organizátorom súťaže.

II. kolo – národné:
Národné kolo sa bude konať v stanovenom termíne v priestoroch ASC pri Fakulte elektrotechniky a  informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Národného kola sa zúčastnia študenti nominovaní zo školských kôl. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nízkeho záujmu neorganizovať národné kolo. O prípadných zmenách termínov bude organizátor súťažiacich v dostatočnom predstihu informovať. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť propozície a pravidlá súťaže, prípadne súťaž rozšíriť alebo zrušiť.

Termín konania národného kola:         30. 4. 2014

III. kolo – medzinárodné:
Organizácia medzinárodného kola súťaže NAG 2014  sa zúčastnia víťazní riešitelia národného kola vo všetkých kategóriách (AK BUDE ORGANIZOVANE).

Organizačný výbor v SR zabezpečuje prípravu všetkých materiálov a súťažných úloh iba pre národné kolo. Prípadná organizácia medzinárodného kola je plne v kompetencii vedenia programu NetAcad pre región Strednej a Východnej Európy a organizátor národného kola nemôže niesť zodpovednosť za organizáciu a priebeh medzinárodného kola.

I. Nominačné kolo:

UNI, HS3 – školské kola
Školské kolá organizujú školy do stanoveného termínu pre celú SR. Školského kola sa zúčastňuje ktorýkoľvek študent denného štúdia strednej alebo vysokej školy v SR vo svojej (prípadne so súhlasom organizátora aj v inej) kategórii.

Termín:     Do 1.4. 2014 (termín pre on-line registráciu súťažiacich v kategóriách UNI, HS3) do národného kola súťaže na adrese: https://inetacad.net/asc-tuke/ievent/registracia-nanag2014-otvorena/130228.

Národné kolo súťaže sa bude konať dňa 30.4.2014 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (Letná 9).

Pravidlá súťaže

Súťažiaci

 • dostane zadanie praktickej úlohy, na riešenie ktorého má k dispozícii max. 60 minút a otázky teoretického vedomostného on-line testu (max. 30 minút); v prípade kategórie ITE: 60 minút on-line test a 30 minút praktický test.
 • rieši súťažné úlohy v stanovenom poradí a v stanovenom čase (v závislosti od typu úlohy);
 • zaznamenáva riešenia len na listy papiera označené organizátorom príslušného kola;
 • nepoužíva pri riešení žiadne doplňujúce zdroje informácií (publikácie, internet a pod.).

Porota

 • zaznamenáva každému súťažiacemu čas potrebný na riešenie úloh ihneď po prijatí riešenia od súťažiaceho;
 • vyhodnotí každé súťažné riešenie nasledovne:
  - každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený počtom bodov daný zadaním podľa náročnosti úlohy;
  - súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas;
  - pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a kratší čas vynaložený na riešenie úloh.
  - I. kolo súťaže v kategórií ITE a CCNA NetRiders musí prebiehať pod dohľadom inštruktora, ktorý pred začiatkom súťaže oznámi študentom „Enrolment key“, bez ktorého test nie je možné spustiť. Vyhodnotenie súťaže sa vykonáva automaticky.

Oceňovanie
Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách budú ocenení vecnými cenami od partnerov programu. V kategórií UNI sú zvlášť hodnotení študenti stredných a zvlášť študenti vysokých škôl (riešené úlohy sú však rovnaké).

ITE a CCNA NetRiders
V kategóriách “ITE“ a “CCNA NetRiders“ prebieha súťaž v dvoch kolách s centrálne organizovaným školským kolom súťaže, ktoré sa bude konať dňa 1.4.2014 v ľubovoľnom čase od 09:00-18:00. Školské kolo súťaže sa koná pod dohľadom inštruktora Vašej akadémie. Národné kolo súťaže NetRiders následne prebehne paralelne so súťažou NAG 2014 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach dňa 30.4.2014. Registráciu na školské kolo súťaže je potrebné vykonať do 30.3.2014. Propozície k súťaži NetRiders (kategórie ITE a CCNA NetRiders) nájdete na stránkach www.academynetriders.com.

Konkrétne ide o dokumenty:

http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/pdfs/Rules_201...
http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/pdfs/Rules_201...

Pre kategórie CCNA NetRiders a ITE so študentmi prosím postupujte nasledovne:

 1. Otvorte stránku http://www.academynetriders.com, študenti sa prihlásia prostredníctvom ich NetAcad účtu. Potvrďte zaregistrovanie nového účtu v rámci portálu NetRiders.
 2. Z domovskej stránky vyberte NetRiders Europe, Middle East and Africa 2014, Slovakia 2014 CCNA NetRiders alebo IT Essentials.
 3. Zadajte kľúč na zaradenie do súťaže nasledovne:
  Pre kategóriu IT Essentials: ITE_4946_SK
  Pre kategóriu CCNA: CCNA_4624_SK
 4. Po kroku 3. (zaradení do súťaže) súťažiaci bude vidieť stránku "2014 CCNA/ITEssentials NetRiders competition page".

V deň súťaže - školské kolo - 1.4.2014 by mal študent v ľubovoľnom čase od 09:00-18:00 vykonať pod dozorom lektora test v on-line prostredí súťaže NetRiders.
Odporúčame vykonať školské kolo súťaže so začiatkom od 09:00, nakoľko v čase od 09:00-11:00 bude k dispozícii podpora zo strany ASC prostredníctvom videokonferenčného systému Webex (pre prípad otázok alebo problémov).

Na webex sa pripojíte prostredníctvom nasledovnej adresy (pripojí sa iba lektor):
https://ciscolearning.webex.com/ciscolearning/k2/j.php?MTID=t5415af3e33e...
(Session Number: 755 232 903, Session Password: 123).

V prípade problémov v čase od 11:00-18:00 môžete kontaktovať ASC podporu telefonicky na čísle 0911 500 879 (Peter Feciľak).

Doporučené minimálne požiadavky pre testovanie v kategórií ITE:
Hardware Recommendations:

 • Intel Processor Pentium 4, equivalent or higher, 1.0GB or higher of installed RAM [Minimum 512 MB RAM], 80 GB or higher of available Hard drive space, Resolution 1024 x768 or higher [Minimum 800x600], Video Card, Sound Card, Network Card (for Internet Access), 10/100/1000 Ethernet card and/or, Wireless Network Adapter, CD/DVD drive

Software Recommendations:

 • Microsoft Windows XP/Vista or higher or Linux kernel version 2.6 or higher Supported Web Browsers, Internet Explorer 8.0 or higher [Internet Explorer 6.0 minimum] Mozilla Firefox 25.0 (Windows and Linux) or higher [Firefox 3.0 minimum], PDF Reader Packet Tracer 6.0