NAG2014

Organizačný štatút

Organizačný štatút súťaže

Študenti slovenských stredných a vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do súťaže zameranej na overenie ich vedomostí z oblasti počítačových sietí – Networking Academy Games 2014. Jej cieľom je umožniť študentom, ktorí sú v Slovenskej republike v súčasnosti zapojení do programu Sieťových akadémií Cisco, aby prezentovali svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí.

čl. 1. Organizácia súťaže

Študentskú súťaž NAG 2014 (ďalej len súťaž) organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC pri TUKE a ITC centrami v SR. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný študent strednej alebo vysokej školy zapojenej do sieťového akademického programu Cisco (ďalej Sieťový akademický program). Študenti, ktorí pôsobia už počas štúdia aj ako inštruktori sa nemôžu zúčastniť súťaže.

V prípade účasti v kategórií ITE je podmienkou: aktívny študent alebo pass / fail / incomplete do 12 mesiacov od termínu začiatku súťaže (národné kolo) a zaregistrovaný účet na academynetriders.

O účasť v súťaži sa môže študent uchádzať len prostredníctvom akadémie zapojenej do Sieťového akademického programu (postupom zo školského kola), v ktorej je riadne zapísaným študentom denného štúdia. Na pozvanie organizátora sa súťaže môžu zúčastniť aj študenti iných typov škôl a organizácií zo Slovenska a zahraničia.

čl. 2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže NAG 2014 je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu v Slovenskej republike.

čl. 3. Vyhlásenie súťaže

Súťaž NAG 2014 vyhlasuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia prostredníctvom svojho zástupcu pre Sieťový akademický program Cisco v Slovenskej republike aspoň 1 mesiac pred termínom konania národného kola. Zúčastnené školy prihlasujú do súťaže skupiny a jednotlivcov, ktorí budú súťažiť v školských kolách a následne v národnom kole. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nízkeho záujmu neorganizovať národné kolo, alebo ho organizovať v podmienkach zodpovedajúcich obmedzenej forme.

čl. 4. Organizačný výbor súťaže

Organizačné zabezpečenie priebehu súťaže (propagácia podujatia, registrácia prihlášok, koordinácia termínov, zabezpečenie priestorov a pod.) je v kompetencii Organizačného výboru súťaže. Tá je tvorená predsedom, tajomníkom a porotcami (spravidla inštruktormi Sieťového akademického programu). Predsedu a členov poroty ako aj členov Organizačného výboru súťaže menuje organizátor súťaže.

čl. 5. Spoluorganizátori súťaže

Spoluorganizátorom súťaže je ASC pri Technickej univerzite v Košiciach a ITC centrá pri STU v Bratislave a Žilinskej univerzite, ako aj partneri programu. V prípade, že o spoluprácu pri organizovaní súťaže prejaví záujem aj iná nekomerčná/komerčná organizácia, organizátor jej to môže, ale nemusí povoliť.

čl. 6. Účastníci súťaže

Účastníci súťaže sú rozdelení do štyroch kategórií:

Kategória "HS3"– súťaž družstiev zo stredných škôl: Vysielajúca stredná škola si v rámci školského kola vyberie max. dva trojčlenné tímy, ktoré budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni CCNA. 

Kategória "UNI" – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca škola si v rámci školského kola vyberie max. dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách. Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí získaných v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v rozsahu CCNA.

Kategória "ITE" – súťaž jednotlivcov – stredoškolákov: Súťaž je organizovaná v dvoch kolách s využitím on-line systému v prostredí medzinárodnej súťaže NetRiders. Škola môže nominovať ľubovoľný počet študentov do školského kola. Do národného kola súťaže postúpia študenti na základe zostaveného rebríčka spomedzi všetkých účastníkov súťaže po ukončení školského kola. Od študentov sa očakávajú znalosti a praktické zručnosti v rozsahu úrovne IT Essentials  (CompTIA+).

Kategória “CCNA NetRiders“ – súťaž jednotlivcov: Súťaž je organizovaná v dvoch kolách s využitím on-line systému v prostredí medzinárodnej súťaže NetRiders. Škola môže nominovať ľubovoľný počet študentov. Do národného kola súťaže postúpia študenti na základe zostaveného rebríčka spomedzi všetkých účastníkov súťaže po ukončení školského kola. Od študentov sa očakávajú znalosti a praktické zručnosti v rozsahu úrovne CCNA.

Študenti zapojení do súťaže jednotlivcov môžu súťažiť vo viacerých kategóriách súťaže ak spĺňajú stanovené kritériá.

Kategória „Krátke vzdelávacie videá“ – súťaž krátkych vzdelávacích videí, zameraných na oblasť počítačových sietí (viac informácií viď špeciálny dokoment „pdf file icon  Štatút VIDEO v PDF formáte“).

čl. 7. Delegovanie súťažiacich

Účastníkov všetkých kategórií vyberie škola v rámci školského kola a zaregistruje ich pre účasť v stanovenom termíne, zverejnenom organizátorom vyššieho kola súťaže.

Od školy zapojenej do programu sa očakáva nominovanie študentov do štyroch nasledovne:

  • HS3                       - max. 2 trojčlenné družstvá stredoškolákov
  • UNI                       - max. 2 jednotlivci (stredoškoláci alebo vysokoškoláci)
  • ITE                        - podľa výsledkov školského kola organizovaného na báze on-line prostredia NetRiders
  • CCNA NetRiders    - podľa výsledkov školského kola organizovaného na báze on-line prostredia NetRiders
  • Kategória „Krátke vzdelávacie videá“ – súťaž krátkych vzdelávacích videí, zameraných na oblasť počítačových sietí (viac informácií viď špeciálny dokument „štatút súťaže“).

čl. 8. Hodnotenie súťažných úloh

Hodnotenie a nominácia študentov v rámci školského kola je internou záležitosťou každej školy. Národné kolo sa riadi Organizačným štatútom a propozíciami súťaže. Za typy úloh a metodiku ich hodnotenia zodpovedá Organizačný výbor. V prípade väčšieho počtu prihlásených študentov je možné zriadiť viacero odborných porôt. Odborná porota pracuje v zložení minimálne 2 inštruktorov a odborníkov z praxe (z nich jeden je predseda komisie). Členov odbornej poroty pre národné kolo súťaže menuje organizátor súťaže. Na príprave úloh pre národné kolo ako aj na hodnotení súťažiacich sa budú podieľať aj nezávislí odborní špecialisti partnerských spoločností.

V kategórií UNI sú zvlášť hodnotení študenti stredných a zvlášť študenti vysokých škôl (riešené úlohy sú však rovnaké).

čl. 9. Povinnosti predsedu odbornej poroty

Predseda odbornej poroty zvolá prvé zasadnutie poroty po zozbieraní nominácií z jednotlivých akadémií a oboznámi členov poroty s ďalším postupom pri organizácii súťaže. Predseda poroty zodpovedá za priebeh súťaže a za priebeh vyhodnotenia súťažných prác. Svojim podpisom potvrdí konečné umiestnenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách súťaže.

čl. 10. Priebeh súťaže a hodnotenie kolektívov a jednotlivcov

Národné kolo súťaže sa začína slávnostným príhovorom predsedu poroty súťaže a následným organizačným usmernením k priebehu súťažného dňa a hodnoteniu úloh v jednotlivých kategóriách. Spôsob prezentácie výsledkov riešenia úlohy a ich hodnotenie je dané charakterom úlohy a bude vopred oznámené súťažiacim. Súťažné práce sa hodnotia bodovým systémom, ktorý vypracuje Organizačný výbor v spolupráci s porotou. Organizátori sa zaväzujú vytvoriť podmienky pre nezávislé hodnotenie a fair-play priebeh súťaže.

Po odovzdaní všetkých zadaní, odborná porota na neverejnom zasadaní určí ich poradie na základe dosiahnutého počtu bodov. Výsledky oznámi Organizačnému výboru a po ich spracovaní súťažiacim v jednotlivých kategóriách a to do 5 pracovných dní odo dňa konania súťaže. Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. mieste v kategórií "UNI" v rámci národného kola získavajú možnosť účasti ma medzinárodnej súťaži NetRiders. 

pdf file icon  Organizačný štatút v PDF formáte

pdf file icon  Štatút VIDEO v PDF formáte