Výsledky

NAG2013

Vý­sled­ky sú­ťa­že
Stre­doš­kol­skí štu­den­ti:
- Ka­te­gó­ria HS3 (troj­člen­né druž­stva): 1. SOŠ Han­dlo­vá, 2. SPŠE Pre­šov, 3. SS SPŠE N. Zá­mky
- Ka­te­gó­ria UNI: 1. V. Ku­chár - SPŠE Ko­ši­ce, 2. J. Pullmann - SOŠ Han­dlo­vá, 3. M. Kra­vec - SPŠE Ko­ši­ce
- Ka­te­gó­ria PT: 1. V. Ku­chár - SPŠE Ko­ši­ce, 2. J. Tóth - SŠ N. Zá­mky, 3. M. Gallo - SŠ N. Zá­mky

Vy­so­koš­kol­skí štu­den­ti:
- Ka­te­gó­ria UNI: 1. J. Ja­no­vic - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, 2. J. Hr­ko - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, 3. T. Bo­roš - STU Bra­tis­la­va
- Ka­te­gó­ria PT: 1. A. So­vák - TU­KE, 2. V. Stra­ka - STU Bra­tis­la­va, 3. M. Klot­ton - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta
- Ka­te­gó­ria vzde­lá­va­cie vi­deá: 1. Jaz­da sie­ťou - TU­KE, 2. Me­na v sie­ti inter­net - SSOŠ Pop­rad, 3. Ob­no­va hes­la - SOŠ Han­dlo­vá.

Kompletné výsledky

Kategória HS3

    Výsledková listina

Kategória UNI

    Výsledková listina

Kategória PT

    Výsledková listina

Kategória VIDEO

    Výsledková listina